Friday, March 27, 2015

ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ತಳಿ ಆಯ್ಕೆ, ಹಲಸಿನ ಸಂತೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಎಪ್ರಿ್ 26ರಂದು ಹಲಸು ಪ್ರೇಮಿ ಕೂಟದವರ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲಸು ತಳಿ ಆಯ್ಕೆ, ಹಲಸಿನ ಸಂತೆ. ಕೇಪು- ಉಬರು ಹಲಸು ಸ್ನೇಹಿ ಕೂಟದ ಹೆಗಲೆಣೆ
ಸಂಪರ್ಕ : ಮೌನೀಶ್ ಮಲ್ಯ - 93438 99767